دیزی-دی خوشمزه لذت، خوش طعم و خطرناک، شجاعانه و خیره کننده سیاه چال تاریک در - خانه از کیک را در یک فنجان