خوشمزه لذت، خوش طعم و خطرناک، شجاعانه و خیره کننده سیاه چال تاریک دیزی-دی را - به خانه از کیک را در یک فنجان